Comet to ASCII

Utility


Simon Cooke


Simon Cooke


SimonCookeCometToASCIIv1.2.zip (58.53 KB)

Utility to convert COMET assembler files to ASCII text.

Will convert to:

  • Sam Text
  • Outwrite
  • Unix
  • MSDOS